Make your own free website on Tripod.com

Picture

   มะเร็งต่อมธัยรอยด์  

            ต่อมธัยรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน เพื่อช่วยให้การทำงานของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายเป็นปกติ อาจพบความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ได้หลายอย่าง เช่น คอพอก คอพอกเป็นพิษ เนื้องอกของต่อมธัยรอยด์ ต่อมธัยรอยด์อักเสบ และมะเร็งต่อมธัยรอยด์ เป็นต้น

อุบัติการณ์ 
           
พบมะเร็งต่อมธัยรอยด์ได้ประมาณ 10% ของก้อนที่ต่อมธัยรอยด์ พบได้ตั้งแต่อายุ 10 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 70-80 ปี ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 40-60 ปี พบได้ทั้งเพศหญิง และเพศชาย หากพบในเพศชาย หรือพบในอายุน้อยมาก หรือแก่มากจะมีความรุนแรงของโรคมากกว่า

ปัจจัยเสี่ยง
           
1.
ได้รับการฉายรังสีในบริเวณคอ
            2.
มีประวัติครอบครัว

การวินิจฉัย
           
1. การเจาะดูดเนื้องอกไปตรวจ
            2.
การได้ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัดมาพิสูจน์ 

อาการ และอาการแสดง
            มะเร็งต่อมธัยรอยด์ในระยะแรกมักไม่มีอาการ จะพบเพียงก้อนที่ต่อมธัยรอยด์ ซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของลำคอเคลื่อนขึ้นลงตามการกลืนเท่านั้น บางรายจะมีก้อนอยู่นานหลายปีก่อนที่จะโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในระยะลุกลามอาจพบก้อนบริเวณด้านข้างลำคอด้วย ซึ่งเกิดจากมะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง นอกจากนี้อาจพบมะเร็งแพร่กระจายไปที่กระดูก ทำให้กระดูกหัก หรือมีก้อนขึ้นตามกระดูกในที่ต่างๆ เช่น กะโหลกศีรษะ ไหปลาร้า กระดูกซี่โครง กระดูกเชิงกราน เป็นต้น อาจพบมีอาการเสียงแหบ หรือกลืนลำบาก

การรักษา
            มะเร็งต่อมธัยรอยด์จัดเป็นมะเร็งที่ได้ผลดีในการรักษา หากเป็นมะเร็งในระยะแรก สามารถใช้การผ่าตัดรักษา และตามด้วยการกินยาเพื่อควบคุมการเติบโตของมะเร็งตลอดชีวิต หากมะเร็งเป็นในระยะลุกลามมักจะต้องใช้การผ่าตัดร่วมกับการกินสารกัมมันตรังสี ไอโอดีน 131 และตามด้วยการกินยาเพื่อควบคุมการเติบโตของมะเร็งตลอดชีวิต

ผลการรักษา และการพยากรณ์โรค
           
มะเร็งต่อมธัยรอยด์จัดเป็นมะเร็งที่มีการพยากรณ์โรคดีมากที่สุดอันดับหนึ่งในมะเร็งทั้งหลาย ในผู้ป่วยที่เป็นไม่มาก และได้รับการรักษาที่ถูกต้องสามารถมีชีวิตอยู่โดยปราศจากโรคอีก10-20 ปี สูงถึง 80-90%

คำแนะนำ
           
หากมีก้อนที่บริเวณด้านหน้าลำคอ ซึ่งเคลื่อนที่ขึ้นลงตามการกลืน ควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา

มะเร็งต่อมธัยรอยด์เป็นโรคหนึ่งที่การรักษาได้ผลดี ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

 

    

 

/ มะเร็งในระบบประสาท / มะเร็งของกระดูก / มะเร็งช่องปาก / มะเร็งกล่องเสียง

/ มะเร็งต่อมธัยรอยด์ / มะเร็งต่อมน้ำเหลือง / มะเร็งตับ / มะเร็งตับอ่อน / มะเร็งปากมดลูก /

/ มะเร็งมดลูก / มะเร็งรังไข่ / มะเร็งเต้านม / มะเร็งปอด / มะเร็งผิวหนัง /

/ มะเร็งต่อมลูกหมาก / มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก / มะเร็งเม็ดเลือดขาว /

/ มะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดี /