Make your own free website on Tripod.com
Picture

   มะเร็งกล่องเสียง  

            เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยเฉลี่ยอายุประมาณ  60-70 ปี 

ปัจจัยเสี่ยง
          
1. การสูบบุหรี่ 
           2.
การดื่มสุรา 

การวินิจฉัย
          1. การใช้กระจกส่องตรวจพบเนื้องอกบริเวณกล่องเสียง
            2.
การส่องกล้อง และการตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ 

อาการ
           
1. เสียงแหบ เสียงเปลี่ยน
            2.
กลืนอาหารลำบาก สำลัก
            3.
เสมหะปนเลือด
            4.
หายใจลำบาก
            5.
ก้อนที่คอ

การรักษา
           
การประเมินความรุนแรงของโรคโดยการตรวจเลือด, x-ray ฯลฯ การผ่าตัด การฉายรังสี การให้เคมีบำบัดขึ้นกับความรุนแรงของโรค

หากท่านมีอาการสงสัยควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง หู คอ จมูก

 

    

 

/ มะเร็งในระบบประสาท / มะเร็งของกระดูก / มะเร็งช่องปาก / มะเร็งกล่องเสียง / 

/ มะเร็งต่อมธัยรอยด์ / มะเร็งต่อมน้ำเหลือง / มะเร็งตับ / มะเร็งตับอ่อน / มะเร็งปากมดลูก /

/ มะเร็งมดลูก / มะเร็งรังไข่ / มะเร็งเต้านม / มะเร็งปอด / มะเร็งผิวหนัง /

/ มะเร็งต่อมลูกหมาก / มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก / มะเร็งเม็ดเลือดขาว /

/ มะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดี /