Make your own free website on Tripod.com

ตราโรงเรียน

เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใจกตัญญู รู้คุณธรรม

ตราโรงเรียน

 

TWEETY

ประวัติของโรงเรียน
คณะผู้บริหาร
อาคารสถานที่
เพลงประจำโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2496 เดิมตั้งอยู่ที่ ถนนลาดหญ้า ต.สมเด็จเจ้าพระยา อ.คลองสาน ธนบุรี เนื้อที่ 3 ไร่เศษ โดยมีนายพุฒจารุว้ฒนะ เป็นผู้ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และครูใหญ่ มีอาคารเรียน 1 หลัง เป็นเรือนไม้ เปิดสอนตั้งแต่ ป.1 - ป.4 เดิมนักเรียน 78 คน เมื่อ พ.ศ.2503 โรงเรียนได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ขยายเปิดเรียนตั้งแต่ระดับ ป.1 - ม.3 จำนวนนักเรียน 644 คน ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด จนกระทั่งเปิดสอนระดับอนุบาล - ประถม จำนวนนักเรียน 1,581 คน และได้ขยายอาคารเรียนจากเดิมเป็น 6 หลัง มีการปรับปรุงขยายอาคารเรียนมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชนในขณะนั้น

เมื่อปี พ.ศ.2533 ได้ย้ายสถานที่ดั้งเดิมจากถนนลาดหญ้า วงเวียนใหญ่มาตั้งที่ถนนธนบุรี - ปากท่อ ( ถนนพระราม 2 )แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจารุวัฒน์ จารุวัฒนะ เป็นผู้ก่อตั้ง เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา หรือ 7,296 ตารางเมตร เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ม.3 จำนวนห้องเรียน 20 ห้อง นักเรียน 960 คน ต่อมา เมื่อ พ.ศ.2537 ได้ขอยุบนักเรียนในระดับม.1 - ม.3 เนื่องจากจำนวนนักเรียนในระดับนี้น้อยมาก และขยายการรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ประถมเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน ห้องเรียนจากเดิม 20 กว่าห้องเรียน เพิ่มเป็น 54 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมปีที่ 6 ระดับชั้นละ 6 ห้องเรียน พร้อมห้องประกอบการเรียนต่างๆ อาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง ตึก 4 ชั้น 3 หลัง นักเรียนทั้งหมด 1,989 คน

วิสัยทัศน

** มุ่งมั่นพัฒนา    ก้าวหนัา   มาตรฐาน   ประสานสามัคคี   เก่งดีมีสุข **

 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. ความเป็นผู้มีวินัย

2. กตัญญูกตเวที

3. ซื่อสัตย์

4. รู้จักรับผิดชอบ

5. อดทน

6. ขยัน

7. ประหยัด

8. มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

9. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

 

พันธกิจ

1.   จัดการเรียนการสอน   ให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพสมบูรณ์   ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา จิตใจ  อารมณ์ และสังคม

2.   พัฒนานักเรียนให้มีความรู้   มีคุณธรรม   และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการดำรงชีวิต 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษา   ทั้งด้านบุคคลากรหลักสูตร   กิจกรรม สื่อการเรียน แหล่งการเรียนรู้   เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน  

4.   พัฒนาระบบการและระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ   ให้มีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม  

6.  จัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

7. สร้างควมร่วมมือ   ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   ในการพัฒนาการศึกษา 

*****************