Make your own free website on Tripod.com


ระเบียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

                                                      ระเบียบโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
                                              ว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พ.ศ. 2548
            เพื่อให้การบริหารและจัดการเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542
              
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา   9   วรรค   (6)  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลจึง  วางระเบียบไว้ดังนี้
               
ข้อ 1   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ ระเบียบโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลว่าด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  พ.ศ.  2548 ”
               
ข้อ  2   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศเป็นต้นไป
                ข้อ  3   ในระเบียบนี้
                            คำว่า 
“ เครือข่าย ” ( network )  หมายความว่าการเข้ามามีบทบาทในฐานะการสร้างความร่วมมือ แนวร่วม
  และหรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540        และพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา 9 ( 6 ) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว   ชุมชน  องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น  ซึ่งคำว่า

“ เครือข่าย ”ได้นำมาใช้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะให้เกิดกลไกความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่าง
ผู้ปกครองกับสถานศึกษา
                          
คำว่า  “ คณะกรรมการ ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน   ระดับชั้นเรียน  และระดับโรงเรียน
                
ข้อ  4   วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
                             
(1)     เพื่อการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและสถานศึกษา
                             
(2)     เพื่อให้พ่อแม่-ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
                             
(3)    ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครองครูและนักเรียน
ในสถานศึกษา
                              (4)   เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นความรู้  เป็นประสบการณ์  สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดำรงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมประเพณีและละเว้นอบายมุขทั้งปวงกับเพื่อส่งเสริมความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
                              (5)   เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่  ผู้ปกครองอย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
                  
ข้อ  5   ระเบียบและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
                         
5.1    คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประกอบด้วย
                             
(1)    คณะกรรมการระดับห้องเรียน  มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5  คน ประกอบด้วย ประธาน,  รองประธาน,  เลขานุการ,  นายทะเบียนและประชาสัมพันธ์  โดยการคัดเลือกจากผู้ปกครองของแต่ละห้องเรียน
                              (2)  คณะกรรมการระดับชั้นเรียนประกอบด้วย  ประธาน, รองประธาน,  เลขานุการ,นายทะเบียน และประชาสัมพันธ์โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับห้องเรียนนั้น ๆ  ระดับห้องละ  2  คนผู้แทนของระดับชั้นเรียน
ประกอบด้วยประธานและเลขานุการของกรรมการระดับห้องเรียน
                              (3)   คณะกรรมการระดับโรงเรียนประกอบไปด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งสิ้นจำนวน  19  คน
                              (4)  การได้มาซึ่งคณะกรรมการระดับโรงเรียนได้มาโดยการคัดเลือกมาจากประธานและเลขานุการของ แต่ละระดับชั้นเรียนทั้งหมด  จำนวน  18  คน  ประกอบด้วยประธาน,  รองประธานคนที่  1, รองประธานคนที่  2 ,  เลขานุการ,
ผู้ช่วยเลขานุการ,  ประชาสัมพันธ์,  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์,  นายะเบียน,  ปฏิคม และกรรมการที่เหลือเป็นกรรมการกลาง
                             
กรณีที่ผู้แทนของระดับใดได้รับการคัดเลือกเป็นประธานเครือข่ายผู้ปกครองให้เลือกผู้แทนของระดับนั้นขึ้น มาแทนตำแหน่งที่ว่างลง  เพื่อให้ครบจำนวน  19  คน  ตามข้อ (3)
                        5.2  คุณสมบัติของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
                              (1)   ประกอบอาชีพสุจริต  มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
                             
(2)  บรรลุนิติภาวะ  และมีสถานภาพเป็นผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบันในสถานศึกษาโดยชอบด้วยกฎหมาย
                             
(3)   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
                       5.3  การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
                              (1)   ตาย
                              
(2)   ลาออก
                              
(3)   ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2
                     
  5.4  วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ มีวาระ  1  ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับการคัดเลือก สิ้นสุดลงในวันที่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่ได้รับการคัดเลือก
                      
ข้อ  6    บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
                             
6.1  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา
                              6.2  ร่วมสร้างสายใยเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง
                              6.3  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
                              6.4  ให้ข้อคิดเห็น  และเสนอแนะต่อสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และสถานศึกษา
                              6.5  จัดการประชุมกรรมการและผู้ปกครองในห้องเรียนตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
                              6.6  จัดทำทำเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียดและส่งมอบสำเนาให้เลขานุการกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองในระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียน
                               6.7  กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในระดับโรงเรียนจะต้องรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของแต่ละระดับชั้น
นำเสนอโรงเรียนเพื่อพิจารณาต่อไป
                               6.8  ให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่คณะกรรมการเครือข่าย

ผู้ปกครองทุกระดับ  ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
                       ข้อ  7   ให้สถานศึกษาแต่งตั้งครูเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในทุกระดับ 
                      
ข้อ  8   ให้ผู้บริหารสถานศึกษารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู้ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะ กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้    กรณีสิ้นสุดวาระลง ตามข้อ 5.4

                                                                  
ประกาศ    วันที่   5   กรกฎาคม   พ.ศ.  2548