Make your own free website on Tripod.com

 

คุณสมบัติของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

 

1.  ประกอบอาชีพสุจริต
2. 
มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน
3.  บรรลุนิติภาวะ
4. 
มีสถานภาพเป็นผู้ปกครองนักเรียนในปัจจุบันในสถานศึกษา
     โดยชอบด้วยกฎหมาย
5. 
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ


การพ้นจากตำแหน่ง

                 1.  ตาย
                 2.  ลาออก
                 3. 
ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด

       
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับอยู่ในวาระ  1  ปี
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง และจะสิ้นสุดลงในวันที่คณะกรรม การเครือข่ายผู้ปกครองชุดใหม่ได้รับการเลือกตั้ง เข้ามาแทนที่