Make your own free website on Tripod.com

 

 

เครือข่ายผู้ปกครองคืออะไร

                     คำว่าเครือข่าย “network”  หมายความว่า  การเข้ามามี บทบาทในฐานะ การสร้างความร่วมมือ  แนวร่วม  และหรือการมีส่วน ร่วมในการพัฒนาการศึกษาตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542มาตรา 9 (6)  การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปก ครอง ท้องถิ่น  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม อื่น  ซึ่งคำว่า“เครือข่าย” ได้นำมาใช้เป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อที่  จะให้เกิด กลไก ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองกับสถานศึกษา

ทำไมจึงต้องมีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

 

               บ้านกับโรงเรียนอาจมีระยะห่างไกลกัน แต่มีลูกเป็นสะพานเชื่อม ให้ชิดใกล้พ่อแม่   โปรดอย่าทอดทิ้งภาระ การศึกษาให้แก่โรงเรียน แต่ฝ่ายเดียว  นับเป็นบุญอย่างล้นเหลือ  ถ้าพ่อแม่รักเอาใจใส่ลูกเข้าใจ ลูกและครูรักเอาใจใส่เข้าใจลูกศิษย์  ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ลูกได้เรียนไปเต็มตามศักยภาพที่เขามี เมื่อลูกเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณภาพนั่นคือ พรอันประเสริฐและล้ำค่าที่พ่อแม่ได้มอบหมาย ให้ พ่อแม่จึงเป็นพรหมของลูก  ดังนี้

( ศจ.สุมน  อมรวิวัฒน์ )

 

พ่อแม่ส่วนใหญ่เข้าใจว่าการศึกษาเป็นเรื่องของครูกับโรงเรียนเท่านั้น  จึงยกบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาของบุตรหลานให้กับโรงเรียน  ทั้งหมดเมื่อส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนแล้วตนเองก็ไม่จำเป็นต้องเกี่ยว ข้องใด ๆ อีก ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง แท้ที่จริงพ่อแม่เป็นบุคคล ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการให้การศึกษา แก่บุตรหลานของตนเพราะ เหตุว่า  “พ่อแม่ คือ ครูที่ดีที่สุดในโลก” เป็นครูคนแรกที่จะชี้โลกกว้าง และสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก เป็นครูตลอดเวลาและตลอดชีวิตที่จะให้ความ รัก  ความรู้ ความเอาใจใส่ ความห่วงใยอาทรแก่ลูกอย่างยากที่จะหาครู มืออาชีพ คนใดเปรียบได้                                             

                                               ( ดร.รุ่ง  แก้วแดง )   รมช. ศธ.