Make your own free website on Tripod.com

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

เครือข่ายผู้ปกครองคืออะไร

ทำไมจึงต้องมีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์
ทบาทและหน้าที่
คุณสมบัติของกรรมการ
ระเบียบคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ภาพกิจกรรมการคัดเลือกกรรมการ

 

กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา  2548

 

 

รอการเลือกตั้ง

ประธาน

รองประธานคนที่ 1

รองประธานคนที่ 2

เลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นายทะเบียน

ปฏิคม