Make your own free website on Tripod.com

ตารางกิจกรรม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2548
วันที่  26 - 27  กันยายน  2548

วันสอบ

เวลาสอบ

นาที

วิชาที่สอบ

คะแนน

วันจันทร์ที่  26
กันยายน  2548

08.45 - 09.45
10.00 - 10.30
10.45 - 11.45
13.00 - 13.30
13.45 - 14.00

60
30
60
30
30

     ภาษาไทย
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตร์
     สุขศึกษา
     ศิลปะ

30
20
30
20
20

วันอังคารที่  27
กันยายน  2548

08.30 - 09.30
09.45 - 10.45
11.00 - 12.00
13.00 - 14.00

60
60
60
60


     คณิตศาสตร์
     ดนตรี และนาฏศิลป์
     ภาษาอังกฤษ
     สังคมศึกษา

30
40
30
30

วันพุธที่  28  -  วันศุกร์ที่  30  กันยายน  2548  สอบซ่อมเสริมในกรณีนักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

                                   หมายเหตุ  วันจันทร์ที่  26 - วันศุกร์ที่  30  กันยายน  2548  โรงเรียนเลิกเวลา  14.30  น.                                                    

  ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล