Make your own free website on Tripod.com

   คำนำ  

           ผลงานชิ้นนี้ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ค้นคว้าให้กับนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของโรค มะเร็ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโรคมะเร็ง อาการ สาเหตุ การป้องกัน วิธีบำบัดรักษา รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับโรคมะเร็งชนิดต่างๆ

                                    หฤทศัย   ไวปัญญาและ  คณะผู้จัดทำ