Make your own free website on Tripod.com

 

10  เรื่องน่ารู้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องบอกครู

 

จากผลการวิจัยสำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ทุกระดับ ผู้ปกครองจะต้องทำคือแจ้งครูหรือโรงเรียน  ประมวลได้  10  เรื่องคือ
1.  “  วิชาที่ลูกชื่นชอบ ”  เพื่อให้คุณครูช่วยส่งเสริมหรือพัฒนา
2.  “ อาหารที่ลูกแพ้ และอาหารที่ลูกชอบ ” รวมถึงแพ้ยาอะไรด้วย
3.  “ วิชาที่ลูกไม่ถนัด ”  คุณครูจะช่วยแก้ปัญหาให้เด็กได้
4.  “ โรคประจำตัวลูก ”
5. “ กิจกรรมหลังเลิกเรียน ” เพื่อให้คุณครูได้จัดให้เด็กได้ทำ
6. “ ศาสนา ” เพื่อให้คุณครูได้ปฏิบัติต่อบุตรหลานได้ถูกต้อง
7. “ ปัญหาครอบครัว ” 
8. “ สิ่งที่ลูกกลัวและเกลียด ”
9. “ งานอดิเรกหรือความสามารถพิเศษ ”
10. “ อารมณ์ของลูก ” 
                                                              
                                                                              
สยามรัฐ  22 ส.ค.48